Vedtægter

 


Vedtægter for
 

”Dansk Selskab for Odontofobi”

 

Klik for at downlode som PDF
 
§1 

Selskabets navn er:    Dansk Selskab for Odontofobi

Som internationalt navn for Selskabet benyttes:   Danish Society for Odontofobia

 

§2

Selskabet definerer arbejdet med odontofobi som en tværgående disciplin, der trækker på viden fra odontologi, psykologi, medicin, samfunds- og adfærdsvidenskaber til fremme af oral sundhed og løsning af odontologiske problemer hos mennesker med tandbehandlingsangst af forskellig sværhedsgrad.

 

 

Selskabets formål er:

At fremme og styrke kliniske behandlingsmuligheder for odontofobi gennem uddannelse, udvikling, og forskning. 

At fremme og styrke den forebyggende indsats i forholdet til odontofobi i befolkningen.

At udbrede specifik viden om odontofobi blandt tandplejepersonale.

At udbrede viden om odontofobi i samfundet.

At være hørings- og samarbejdspartner for relevante myndigheder. 

 

 

Formålet søges opfyldt ved:

Udveksling og formidling af viden om odontofobi indenfor tandlægefaget og tværfagligt.

Kursus- og foredragsvirksomhed, samt gennem litteratur henvisninger.

At skabe netværk for personer med interesse for behandling af odontofobi.

At være initiativtager til eller samarbejdspartner for projekter af klinisk og forskningsmæssigt art nationalt og internationalt.

En udadrettet information af og dialog med befolkningen omkring odontofobi.

At arbejde for, at forbedre økonomiske vilkår for behandling af patienter med odontofobi.

 

§3

Som medlemmer kan optages hele tandplejeteamet inkl. studerende med interesse for odontofobi.

Andre enkeltpersoner med interesse for selskabets formål kan efter skriftlig ansøgning og godkendelse af bestyrelsen optages som medlemmer.

Organisationer, foreninger, fonde, firmaer og andre grupper med en naturlig interesse for selskabets formål og arbejde, kan efter skriftlig ansøgning og godkendelse af bestyrelsen, optages som støttemedlemmer. Disse medlemmer må deltage i selskabets arrangementer og overvære generalforsamlingen, men de har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. Udmeldelse af selskabet kan ske skriftligt til kassereren inden regnskabsårets start den 1. juli. Bestyrelsen kan efter forudgående varsel slette et medlem på grund af kontingentrestance ud over 6 måneder.
§4

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.  Generalforsamling afholdes i løbet af efteråret hvert år. Den afholdes i forbindelse med det sidste møde på året. Varsling og indkaldelse til generalforsamlingen foregår digitalt sammen med udsendelse af mail med dagsorden og indkomne forslag til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamling.

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referant
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Forslag til lovændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Lovændringsforslag indsendes til bestyrelsen 30 dage før den ordinære

generalforsamling. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer, eksklusioner og Selskabets opløsning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ekstraordinær

generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 1 måned efter, at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har begæret det under samtidig angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles forslag, der er angivet i dagsordenen.  

 

§5

Kontingentet følger kalenderåret, fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal indbetales senest 1.januar for det følgende år. Selskabets regnskabsår går fra 1. juli til den 30. juni. Regnskabet tilstilles selskabets revisor til gennemgang og underskrift. Revisor vælges for 1 år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Studentermedlemmer og medlemmer, der er gået på pension eller ophørt med at praktisere, samt medlemmer, der er fyldt 65 år, betaler halvt kontingent.

 

§ 6

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: formand, sekretær, kasserer og 2 menige medlemmer. Det bør tilstræbes, at der er mindst 1 repræsentant fra den kommunale børnetandpleje, 1 fra specialtandplejen og 1 med virke i privat praksis i bestyrelsen.  Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en 2 – årig periode. Genvalg af bestyrelse og af formand kan finde sted, dog højst 2 gange i træk.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Efter samlet nyvalg af bestyrelsen afgår 2 af medlemmerne efter 1 år ved lodtrækning, der dog ikke omfatter formanden. Således er der hvert år 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

På generalforsamlingen vælges endvidere 1 suppleant for en 2-årig periode. Suppleanten deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret, der er dog stemmeret ved forfald på bestyrelsesmøderne. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange i træk med samme post.

 

§7

Selskabet kan opløses, såfremt en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3’s flertal af de fremmødte beslutter det. Der træffes samtidig beslutning om anvendelse af selskabets midler.

 

Ændringer vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling lørdag den 7. oktober 2017.