Vedtægter

 

Klik for at downlode som PDF

Vedtægter for ”Dansk Selskab for Odontofobi”

§ 1

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Odontofobi Som internationalt navn for Selskabet benyttes: Danish Society for Odontofobia

§ 2

Selskabet definerer arbejdet med odontofobi som en tværgående disciplin, der trækker på viden fra odontologi, psykologi, medicin, samfunds- og adfærdsvidenskaber til fremme af oral sundhed og løsning af odontologiske problemer hos mennesker med tandbehandlingsangst af forskellig sværhedsgrad.

Selskabets formål er: At fremme og styrke kliniske behandlingsmuligheder for odontofobi gennem uddannelse, udvikling, og forskning. At fremme og styrke den forebyggende indsats i forholdet til odontofobi i befolkningen. At udbrede specifik viden om odontofobi blandt tandplejepersonale. At udbrede viden om odontofobi i samfundet. At være hørings- og samarbejdspartner for relevante myndigheder. Formålet søges opfyldt ved: Udveksling og formidling af viden om odontofobi indenfor tandlægefaget og tværfagligt. Kursus- og foredragsvirksomhed, samt gennem litteratur henvisninger. At skabe netværk for personer med interesse for behandling af odontofobi. At være initiativtager til eller samarbejdspartner for projekter af klinisk og forskningsmæssigt art nationalt og internationalt. En udadrettet information af og dialog med befolkningen omkring odontofobi. At arbejde for at forbedre økonomiske vilkår for behandling af patienter med odontofobi.

§ 3

Som medlemmer kan optages hele tandplejeteamet inkl. studerende, som ønsker at medvirke til selskabets formål.

Andre enkeltpersoner, som gennem deres virksomhed kan medvirke til selskabets formål, kan efter skriftlig ansøgning og godkendelse af bestyrelsen optages som medlemmer.

Organisationer, foreninger, fonde, firmaer og andre grupper med en naturlig interesse for selskabets formål og arbejde, kan efter skriftlig ansøgning og godkendelse af bestyrelsen, optages som støttemedlemmer. Disse medlemmer må deltage i selskabets arrangementer og overvære generalforsamlingen, men de har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Udmeldelse af selskabet kan ske skriftligt til kassereren inden regnskabsårets start den 1. juli. Bestyrelsen kan efter forudgående varsel slette et medlem på grund af kontingentrestance ud over 6 måneder.

 

§ 4

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i efteråret og i forbindelse med efterårskurset. Varsling og indkaldelse til generalforsamlingen foregår digitalt sammen med udsendelse af mail med dagsorden og indkomne forslag til medlemmerne. Mindst 14 dage før generalforsamling.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag til lovændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Lovændringsforslag indsendes til bestyrelsen 30 dage før den ordinære generalforsamling. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer, eksklusioner og Selskabets opløsning, afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 1 måned efter, at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har begæret det under samtidig angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles forslag, der er angivet i dagsordenen.

§ 5

Kontingentet følger kalenderåret. Det fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal indbetales senest 1.januar for det følgende år. Selskabets regnskabsår går fra 1. juli til den 30. juni. Regnskabet tilstilles selskabets revisor til gennemgang og underskrift. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Studentermedlemmer og medlemmer, der er gået på pension eller ophørt med at praktisere, samt medlemmer, der er fyldt 65 år, betaler halvt kontingent.

 

§ 6

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: formand, sekretær, kasserer og 2 menige medlemmer. Det bør tilstræbes, at der er mindst 1 repræsentant fra kommunal tandpleje, 1 fra specialtandplejen og 1 fra privat praksis i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en 2 – årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv. På generalforsamlingen kan endvidere vælges 1 suppleant for en 1-årig periode. Suppleanten deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret. Suppleanten indtræder med stemmeret ved forfald på bestyrelsesmøderne. Genvalg af bestyrelse, formand og suppleant kan finde sted. Selskabets midler indsættes på en bankkonto. Adgang til at hæve på kontoen har kun kassereren. Selskabet må ikke stifte gæld.

§ 7

Selskabet kan opløses, såfremt en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3’s flertal af de fremmødte beslutter det. Der træffes samtidig beslutning om anvendelse af selskabets midler.

 

Ændringer vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling lørdag den 7. oktober 2017.